CJCP
  中文版
  English Version
Home Author Center Peer Review Instruction Journal Browse
 
中国当代儿科杂志  2012, Vol. 14 Issue (07): 506-509    DOI:
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
A clinico-pathological comparison between Henoch-Schonlein purpura nephritis and IgA nephropathy in children
GUO Hong-Xiang, ZHANG Jian-Jiang, SHI Pei-Pei, FU Shu-Qin, ZHANG Li-Guo, WANG Miao, LU Feng-Xia
Department of Pediatrics, First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China. zhangjianjiang10@163.com
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: ddek7402@163.com